Informationsplikt i affär.

Informationsplikt i affär.

Text och foto (om ej annat anges): Kjell Fohrman


Många gånger står man i en affär och funderar över om man skall köpa en art och man vill ha info om arten för att veta om den passar ihop med sina egna fiskar, hur stort akvarium den behöver, max.storlek osv.

OK, man kan ju alltid fråga affärsinnehavaren, men det är ju inte ens den duktigaste zoohandlare kan kunna allt om alla de fiskar, fåglar och smådjur som säljs i en affär.
Nu är det faktiskt så att det finns en laglig informationsplikt för affärer om att man måste informera kunden om de djur som de säljer. Detta finns omnämnt i L80 (Statens jordbruksverks författningssamling) och kan läsas i sin helhet på Jordbruksverkets hemsida www.sjv.se


Denna lag återfinns i 3 kap. under rubriken "BESTÄMMELSER OM SKYLDIGHET FÖR DEN SOM SÄLJER SÄLLSKAPSDJUR ATT LÄMNA INFORMATION OM DJURETS SKÖTSEL"
Låt oss titta på vad denna lag innebär:
1§ Djur som exponeras med avsikt att säljas skall vara taxonomiskt namngivna med art eller släkte på en skylt, så att det klart framgår vilket djur som avses.
2§ Den som yrkesmässigt säljer ett sällskapsdjur skall vid överlåtelsen lämna ett faktablad, med skriftlig information om djuret och dess skötsel, till mottagaren av djuret.
Kommentar: Naturligtvis en bra idé med information, men naturligtvis helt tokigt att denna information först skall ske vid överlåtelsen - det är ju innan man bestämmer sig för vilka fiskar man skall köpa till sitt akvarium som man behöver denna information, inte vid själva överlåtelsen. Ett "bra" exempel på hur en i grunden vettig lag helt slår fel pga okunnighet från beslutsfattarnas sida.

Vad skall då detta faktablad innehålla
4§ Ett faktablad om fiskar ska innehålla uppgifter om
1. det svenska eller vetenskapliga namnet på fiskarnas art eller släkte,
2. fiskarnas eventuella stimbeteende eller aggressivitet mot andra fiskar,
3. fiskarnas behov av storlek på och inredning av akvariet,
4. fiskarnas behov av vattenkvalitet och hur denna skall upprätthållas,
5. fiskarnas behov av vattentemperatur,
6. fiskarnas behov av ljus
7. hur fiskarnas näringsbehov kan tillgodoses, samt
8. vilka åtgärder som kan underlätta för fiskarna vid omställning till nytt vatten.
9. hur övervintring av fiskar, som hålls i utomhusdammar, ska ske och vilka åtgärder som ska vidtas för att underlätta för fiskarna vid omställningen för övervintring och vid utsättning igen på våren.
Kommentar: Ett lite konstigt språk och med en skrivning som i flera fall inbjuder till tvetydighet vad gäller vilken information som skall ges. Ta bara " det svenska eller vetenskapliga namnet på fiskarnas art eller släkte" - här räcker det tydligen med handelsnamnet (som t.o.m. kan variera inom ett land) ELLER enbart artnamn (det finns ju flera artnamn som är samma för arter från vitt skilda släkten) ELLER enbart släktnamn (vissa arter inom ett släkte kan skilja sig mycket från varandra).
Nåväl ändå bra att det finns en lag om skyldighet att lämna info - synd bara att inte lagen stadgar att man skall delges denna info, före köpet.

Hur efterföljs lagen
Ja det skiljer faktiskt en hel del mellan olika affärer, många anger bara fiskens namn på akvariet och lämnar i övrigt ingen information, vilket ju är ett klart lagbrott.
Andra har infon klart angiven vid akvariet, eller i en pärm bredvid och detta tycker jag är fullt tillräckligt, även om det i lagens mening inte är det.
Någon enstaka affär skickar också med skriftlig info för den som så önskar och följer därmed lagen till punkt och pricka.
Sedan måste man nog alltid acceptera att inte en affär kan ha artbeskrivningar till precis alla arter, det kan ju t.ex. ha kommit in en helt ny art som man inte hunnit göra en artbeskrivning till. I många av dessa fall kan det dock räcka om man kollar i en artbeskrivning för en närbesläktad art.

Vem kontrollerar
Kontrollfunktionen över om denna lag följs har "Miljö och Hälsa" i den kommun man bor och det är alltså dit man kan anmäla "brott" mot lagen.
En sak man bör ha i åtanke är också att man kan kräva ersättning om man drabbats pga felaktig eller utebliven information - t.ex. om man köper en rovfisk och den äter upp ens fiskar så kan man kräva ersättning för de fiskar som blivit uppätna; om man köper en fisk som kräver surt vatten och man har alkaliskt vatten och den dör. Å andra sidan har man fått eller kunnat ta del av denna information, men struntat i detta, kan man självklart inte klaga i efterhand. Vill inte affären ge ersättning kan man anmäla dem till Konsumentverket.
Om man har tänkt att anmäla en affär för något, oavsett vad (nästan i alla fall) så bör man självklart först påpeka felet i affären så att de ges möjlighet att rätta till det. Ingen tjänar på en massa anmälningar, det viktiga är ju att det ges korrekt information och affären är kanske inte medveten om deras skyldighet i detta fall.

Eget ansvar
Alldeles oavsett om affären lämnar information eller inte så har man själv också ett moraliskt ansvar att skaffa sig information INNAN man köper fiskar. Bara för att inte affären fullgör sin lagliga skyldighet skall man inte strunta i detta, eftersom det handlar om levande djur och det är vår moraliska skyldighet att ta hand om dessa på bästa sätt.
Första sidan Akvarieguide Att köpa fiskar