Auratus hane

Auratus hane

Auratus hane

Information

  • Namn: Auratus hane
  • Beskrivning: Min enda kvarvarande Auratus som styr i Malawikaret
  • Fotograf: S_sund