Zoopet - Karpliknande fiskar (ej koi, guldfisk, barber, rasboror)

Karpliknande fiskar (ej koi, guldfisk, barber, rasboror) - Album


Bilder

Aborichthys aborensis
Foto: Kjell Fohrman

Acanthopsis dialuzona
Foto: Mark Smith

Acanthopsis dialuzona
Foto: Mark Smith

Acheilognathus tonkinensis
Foto: Kjell Fohrman

Acheilognathus tonkinensis
Foto: Kjell Fohrman

Acheilognathus tonkinensis
Foto: Kjell Fohrman

Acheilognathus tonkinensis
Foto: Kjell Fohrman

Acheilognathus tonkinensis
Foto: Kjell Fohrman

Acheilognathus tonkinensis
Foto: Kjell Fohrman

Ambastaia nigrolineata
Foto: Mikael Håkansson

Ambastaia sidthimunki
Foto: Mark Smith

Annamia normani
Foto: Kjell Fohrman

Aphyocypris lini
Foto: Kjell Fohrman

Aphyocypris lini
Foto: Kjell Fohrman

Balantiochelius melanopterus
Foto: Roy Werkland

Barbucca diabloica
Foto: Mikael Håkansson

Barilius bendelisis
Foto: Kjell Fohrman

Beaufortia kweichowensis
Foto: Nabil Bases

Beaufortia leveretti
Foto: Mark Smith

Boraras urophthalmoides
Foto: Pia Johansson

Botia almorhae
Foto: Christian Alfredsson

Botia almorhae
Foto: Johan Taavoniku

Botia almorhae
Foto: Johan Taavoniku

Botia dario
Foto: Mark Smith

Botia histrionica
Foto: Johan Taavoniku

Botia kubotai
Foto: Michael Persson

Botia kubotai
Foto: Nabil Bases

Botia striata
Foto: Christian Alfredsson

Botia striata
Foto: Christian Alfredsson

Brachydanio jaintianensis
Foto: Mikael Håkansson

Brachydanio rerio
Foto: Mark Smith

Catlocarpio siamensis
Foto: Kjell Fohrman

Catlocarpio siamensis
Foto: Kjell Fohrman

Catlocarpio siamensis
Foto: Kjell Fohrman

Catlocarpio siamensis
Foto: Kjell Fohrman

Catlocarpio siamensis
Foto: Kjell Fohrman

Chela cachius
Foto: Mark Smith

Cobitis taenia
Foto: Kjell Fohrman

Cobitis taenia
Foto: Kjell Fohrman

Cromobotia macracanthus
Foto: Mark Smith

Crossocheilus latius
Foto: Micke Norén

Crossocheilus latius
Foto: Micke Norén

Crossocheilus oblongus
Foto: Mark Smith

Crossocheilus oblongus
Foto: Stig R. Bjerke

Crossocheilus oblongus
Foto: Bjarne Sätrang

Crossocheilus oblongus
Foto: Bjarne Sätrang

Crossocheilus oblongus
Foto: Peter Nyman

Crossocheilus oblongus
Foto: Maria Hagberg

Crossocheilus oblongus
Foto: Cecilia Knutsäter

Crossocheilus oblongus
Foto: Johan Taavoniku

Crossocheilus oblongus
Foto: Erik Ahlin

Crossocheilus oblongus
Foto: Rickard Samuelsson

Crossocheilus reticulatus
Foto: Pia Johansson

Cyclocheilichthys janthochir
Foto: Kjell Fohrman

Cyprinella lutrensis
Foto: Kjell Fohrman

Cyprinella lutrensis
Foto: Kjell Fohrman

Cyprinella lutrensis
Foto: Kjell Fohrman

Cyprinellla lutrensis
Foto: Kjell Fohrman

Cyprinellla lutrensis
Foto: Kjell Fohrman

Cyprinellla lutrensis
Foto: Kjell Fohrman

Cyprinellla lutrensis
Foto: Kjell Fohrman

Cyprinellla lutrensis
Foto: Kjell Fohrman

Cyprinellla lutrensis
Foto: Kjell Fohrman

Cyprinellla lutrensis
Foto: Kjell Fohrman

Cyprinellla lutrensis
Foto: Kjell Fohrman

Cyprinellla lutrensis
Foto: Kjell Fohrman

Danio choprai
Foto: Nabil Bases

Danio choprai
Foto: Micke Norén

Danio choprai
Foto: Nabil Bases

Danio dangila
Foto: Micke Norén

Danio erythromicon
Foto: Mikael Håkansson

Danio kerri
Foto: Kjell Fohrman

Danio kerri
Foto: Kjell Fohrman

Danio kerri
Foto: Kjell Fohrman

Danio kerri
Foto: Kjell Fohrman

Danio kerri
Foto: Kjell Fohrman

Danio kerri
Foto: Kjell Fohrman

Danio kerri
Foto: Kjell Fohrman

Danio kyathit
Foto: Mikael Håkansson

Danio kyathit
Foto: Peter Nyman

Danio kyathit, orangebandad
Foto: Kjell Fohrman

Danio kyathit, orangebandad
Foto: Kjell Fohrman

Danio nigrofasciatus
Foto: Mikael Håkansson

Danio rerio var. frankei
Foto: Kjell Fohrman

Danio rerio var. frankei
Foto: Kjell Fohrman

Danio roseus
Foto: Kjell Fohrman

Danio sysphigmatus
Foto: Mikael Håkansson

Danio tinwini
Foto: Therese Hagman

Danio sp. "glowlight"
Foto: Christian Alfredsson

Danionella dracula
Foto: Micke Norén

Danionella dracula
Foto: Micke Norén

Danionella dracula
Foto: Micke Norén

Danionella priapus
Foto: Mikael Håkansson

Devario aequipinnatus
Foto: Mark Smith

Devario albolineatus
Foto: Mark Smith

Devario browni
Foto: Kjell Fohrman

Discherodontus ashmeadi
Foto: Mikael Håkansson

Epalzeorhynchos bicolor
Foto: Mark Smith

Epalzeorhynchos frenatus
Foto: Mark Smith

Epalzeorhynchos frenatus
Foto: Erik Ahlin

Epalzeorhynchos frenatus
Foto: Erik Ahlin

Epalzeorhynchos kalopterus
Foto: Mark Smith

Epalzeorhynchus munense
Foto: Kjell Fohrman

Erromyzon kalotaenia
Foto: Kjell Fohrman

Erromyzon kalotaenia
Foto: Kjell Fohrman

Erromyzon kalotaenia
Foto: Kjell Fohrman

Erromyzon kalotaenia
Foto: Kjell Fohrman

Erromyzon kalotaenia
Foto: Mikael Håkansson

Erromyzon sinensis
Foto: Kjell Fohrman

Erromyzon sinensis
Foto: Kjell Fohrman

Erromyzon sinensis
Foto: Kjell Fohrman

Garra cambodgiensis
Foto: Michael Persson

Garra cambogiensis
Foto: Michael Persson

Garra ceylonensis
Foto: Louise Östlund

Garra ceylonensis
Foto: Anders Johnsson

Garra congoensis
Foto: Erik Ahlin

Garra flavatra
Foto: Per Eliasson

Garra flavatra
Foto: Per Eliasson

Garra flavatra
Foto: Per Eliasson

Garra gotyla
Foto: Kjell Fohrman

Garra gotyla
Foto: Kjell Fohrman

Garra imberba
Foto: Mark Smith

Garra rufa
Foto: Mikael Håkansson

Garra spilota
Foto: Mikael Håkansson

Garra sp. 'taeniata'
Foto: Kjell Fohrman

Garra sp. 'taeniata'
Foto: Kjell Fohrman

Garra sp. 'taeniata'
Foto: Kjell Fohrman

Gastromycon viriosus
Foto: Solveig Rönnlund

Gastromyzon lepidogaster
Foto: Mikael Håkansson

Gastromyzon punctulatus
Foto: Nabil Bases

Gastromyzon scitulus
Foto: Mikael Håkansson

Gastromyzon zebrinus
Foto: Mikael Håkansson

Gobio gobio
Foto: Kjell Fohrman

Gyrinocheilus aymonieri
Foto: Mark Smith

Hemimyzon nanensis
Foto: Mikael Håkansson

Homaloptera confuzona
Foto: Mikael Håkansson

Homaloptera gymnogaster
Foto: Nabil Bases

Homaloptera ogilvei
Foto: Kjell Fohrman

Homaloptera ogilvei
Foto: Kjell Fohrman

Homaloptera orthogoniata
Foto: Mark Smith

Homaloptera orthogoniata
Foto: Nabil Bases

Homaloptera orthogoniata
Foto: Ida Eliasson

Hypselobarbus jerdoni
Foto: Kjell Fohrman

Hypselobarbus jerdoni
Foto: Kjell Fohrman

Hypselobarbus jerdoni
Foto: Kjell Fohrman

Hypselobarbus jerdoni
Foto: Kjell Fohrman

Hypsibarbus malcomli
Foto: Mikael Håkansson

Kottelatlimia hipporhynchos
Foto: Mikael Håkansson

Labeo chrysophekadion
Foto: Fredrik Sjölin

Labeo cylindricus
Foto: Carsten Gissel, Kenneth Villadsen

Labeo parvus
Foto: Mikael Håkansson

Laubuca dadiburjori
Foto: Kjell Fohrman

Laubuca dadiburjori
Foto: Kjell Fohrman

Laubuca dadiburjori
Foto: Kjell Fohrman

Laubuca dadiburjori
Foto: Kjell Fohrman

Laubuca dadiburjori
Foto: Kjell Fohrman

Laubuca dadiburjori
Foto: Kjell Fohrman

Laubuca dadiburjori
Foto: Kjell Fohrman

Laubuca dadiburjori
Foto: Kjell Fohrman

Lefua echigonia
Foto: Mikael Håkansson

Leptobarbus hoevenii
Foto: Mark Smith

Leptobotia elongata
Foto: Kjell Fohrman

Leptobotia elongata
Foto: Kjell Fohrman

Leptobotia elongata
Foto: Kjell Fohrman

Leptobotia elongata
Foto: Kjell Fohrman

Leptobotia elongata
Foto: Erlend D Bertelsen

Leptobotia taeniops
Foto: Mikael Håkansson

Leuciscus idus
Foto: Erik Ahlin

Leuciscus idus
Foto: Kjell Fohrman

Luciosoma setigerum
Foto: Mikael Håkansson

Luciosoma setigerum
Foto: Mikael Håkansson

Luciosoma spilopleura
Foto: Mark Smith

Luciosoma spilopleura
Foto: Kjell Fohrman

Microdevario kubotai
Foto: Ida Eliasson

Microdevario kubotai
Foto: Ida Eliasson

Microdevario kubotai
Foto: Ida Eliasson

Misgurnus anguillicaudatus
Foto: Mark Smith

Misgurnus anguillicaudatus
Foto: Erik Ahlin

Mylopharyngodon piceus
Foto: Kjell Fohrman

Mylopharyngodon piceus
Foto: Kjell Fohrman

Mylopharyngodon piceus
Foto: Kjell Fohrman

Myxocyprinus asiaticus
Foto: Erik Ahlin

Myxocyprinus asiaticus
Foto: Solveig Rönnlund

Myxocyprinus asiaticus
Foto: Kjell Fohrman

Notropis chrosomus
Foto: Anders Johnsson

Notropis lutipinnis
Foto: Kjell Fohrman

Notropis rubellus
Foto: Kjell Fohrman

Notropis rubellus
Foto: Kjell Fohrman

Opsarius pulchellus
Foto: Mikael Håkansson

Oreichthys cosuatis
Foto: Kjell Fohrman

Oreichthys cosuatis
Foto: Kjell Fohrman

Oreichthys cosuatis
Foto: Kjell Fohrman

Pangio cuneovirgata
Foto: Mikael Håkansson

Pangio kuhlii
Foto: Mark Smith

Pangio pangia
Foto: Christian Alfredsson

Parabotia kiangsiensis
Foto: Kjell Fohrman

Paratanakia himantegus
Foto: Kjell Fohrman

Paratanakia himantegus
Foto: Mikael Håkansson

Paratanakia himantegus
Foto: Kjell Fohrman

Pethia conchonius
Foto: Kjell Fohrman

Pethia conchonius
Foto: Kjell Fohrman

Petruichthys sp. 'rosy'
Foto: Kjell Fohrman

Petruichthys sp. 'rosy'
Foto: Kjell Fohrman

Petruichthys sp. 'rosy'
Foto: Kjell Fohrman

Pseudogastromyzon cheni
Foto: Mikael Håkansson

Pseudogastromyzon fangi
Foto: Kjell Fohrman

Pseudogastromyzon fangi
Foto: Kjell Fohrman

Pseudogastromyzon fangi
Foto: Kjell Fohrman

Pseudogastromyzon fangi
Foto: Mikael Håkansson

Pseudorasbora elongata
Foto: Kjell Fohrman

Rasboroides vaterifloris
Foto: Johan Taavoniku

Rectoris posehensis
Foto: Kjell Fohrman

Rectoris posehensis
Foto: Kjell Fohrman

Rectoris posehensis
Foto: Kjell Fohrman

Rhinogobius leavelli
Foto: Mikael Håkansson

Rhodeus fangi
Foto: Kjell Fohrman

Rhodeus fangi
Foto: Kjell Fohrman

Rhodeus ocellatus
Foto: Kjell Fohrman

Rhodeus sinensis
Foto: Kjell Fohrman

Sarcocheilichthys nigripinnis
Foto: Kjell Fohrman

Sarcocheilichthys nigripinnis
Foto: Kjell Fohrman

Sarcocheilichthys nigripinnis
Foto: Kjell Fohrman

Sarcocheilichthys sinensis
Foto: Mark Smith

Sawbwa resplendens
Foto: Kjell Fohrman

Schistura balteata
Foto: Kjell Fohrman

Schistura balteata
Foto: Pia Johansson

Schistura mahnerti
Foto: Kjell Fohrman

Schistura mahnerti
Foto: Kjell Fohrman

Serpenticobitis octozona
Foto: Anders Johnsson

Serpenticobitis octozona
Foto: Anders Johnsson

Sewellia lineolata
Foto: Solveig Rönnlund

Sewellia speciosa
Foto: Solveig Rönnlund

Sewellia diverse
Foto: Erik Ahlin

Sewellia sp. 'spotted'
Foto: Solveig Rönnlund

Sinibotia robusta
Foto: Mark Smith

Sinibrama taeniatus
Foto: Kjell Fohrman

Stiphodon annieae
Foto: Mikael Håkansson

Syncrossus berdmorei
Foto: Nabil Bases

Syncrossus helodes
Foto: Mark Smith

Systomus binduchitra
Foto: Mikael Håkansson

Tanichthtys albonubes
Foto: Mark Smith

Tanichthys albonubes
Foto: Kjell Fohrman

Tanichthys albonubes
Foto: Inger Hultman

Tanichthys albonubes
Foto: Camilla Brunell

Tanichthys albonubes
Foto: Camilla Brunell

Tanichthys kuehnei
Foto: Mikael Håkansson

Tanichthys micagemmae
Foto: Micke Norén

Tanichthys micagemmae
Foto: Sonja Cygnel

Tanichthys micagemmae
Foto: Sonja Cygnel

Tanichthys micagemmae
Foto: Sonja Cygnel

Tanichthys micagemmae
Foto: Sonja Cygnel

Tanichthys micagemmae
Foto: Sonja Cygnel

Tanichthys micagemmae
Foto: Sonja Cygnel

Tanichthys micagemmae
Foto: Sonja Cygnel

Tor putitora
Foto: Kjell Fohrman

Tor sinensis
Foto: Mikael Håkansson

Traccatichthys pulcher
Foto: Kjell Fohrman

Traccatichthys pulcher
Foto: Kjell Fohrman

Trigonostigma espei
Foto: Jens Andersson

Trigonostigma somphongsi
Foto: Mikael Håkansson

Vaillantella maassi
Foto: Mikael Håkansson

Yaoshania pachychilus
Foto: Mikael Håkansson

Yasuhikotakia lecontei
Foto: Kjell Fohrman

Yasuhikotakia lecontei
Foto: Kjell Fohrman

Yasuhikotakia lecontei
Foto: Kjell Fohrman

Yasuhikotakia modesta
Foto: Mark Smith

Yasuhikotakia morleti
Foto: Mark Smith

Yuannanilus cruciatus
Foto: Kjell Fohrman

Yuannanilus cruciatus
Foto: Kjell Fohrman

Yuannanilus cruciatus
Foto: Kjell Fohrman

Yuannanilus cruciatus
Foto: Kjell Fohrman

Yunnanilus cruciatus
Foto: Vilma Alderheim

Yunnanilus cruciatus
Foto: Erik Ahlin

Yunnanilus cruciatus
Foto: Sofia Lövström

Yunnanilus cruciatus
Foto: Sofia Lövström

Zacco platypus
Foto: Kjell Fohrman

Zacco platypus
Foto: Kjell Fohrman

Zacco platypus
Foto: Kjell Fohrman

Zacco platypus
Foto: Kjell Fohrman

Zacco platypus
Foto: Kjell Fohrman

Zacco platypus
Foto: Kjell Fohrman

Zacco platypus
Foto: Kjell Fohrman

Zacco platypus
Foto: Kjell Fohrman

Zacco platypus
Foto: Kjell Fohrman

Zacco platypus
Foto: Kjell Fohrman

Barbatula barbatula
Foto: Erik Ahlin

Garra flavatra
Foto: Mikael Eliasson

Yasuhikotakia splendida
Foto: Mikael Håkansson