Allmänt meddelande

Kollapsa
No announcement yet.

Meddelande från Goc´s valda revisor

Kollapsa
X
 
 • Filter
 • Klockan
 • Visa
Clear All
Nya inlägg

  Meddelande från Goc´s valda revisor

  Till Guardians Of Catfish’s (Goc’s) årsstämma 24 april 2010 i Västerås

  Revisionsberättelsen skall innehålla en redogörelse för omfattningen och resultatet av revisorernas granskning och inventering av föreningens tillgångar samt uppgift om huruvida det finns någon anmärkning mot årsredovisningen, föreningens bokföring eller i övrigt mot föreningens förvaltning. Om det finns anledning till anmärkning skall den anges i revisionsberättelsen.

  Det är mycket olyckligt att denna årsstämma krockar med Nordiska Ciklid Sällskapets årsmöte och aktiviteter. Detta innebär att viktiga beslut kanske måste bordläggas och att ett extrainkallat årsmöte bör beaktas.

  Revisionen har genomförts genom kontakt med interimsstyrelsens ordförande. Det har påtalats vid flertalet tillfällen att all vital dokumentation för föreningens skall komma till revisorns granskande. Interimsstyrelsen har inte kunnat presentera något material varvid min revision endast bygger på diskussionsunderlag med ett fåtal inblandade.

  Vid diskussion har det framkommit anspråksmöjligheter på föreningens styrelse pga. försummelse; 157.500+40.000+15.187,50+50.000kr. dvs totalt 262.687,50kr för år 2009 uträknat enligt följande:

  Föreningen ökade medlemsantalet från ca 90 till 430 enbart genom att förbättra medlemstidningen i flerfärgstryck vilket visar på medlemstidningens effekt på antalet medlemmar. Styrelsen har tryckt upplagor på 600-800 stycken medlemstidningar per nummer vilket visar på medlemspotentialen. Med en medlemsavgift på 225kr per år har föreningen förlorat 700medlemmar*225kr=157.500kr. Plus förlorade annonsintäkter som jag ännu inte vet värdet på men uppskattar till 40.000kr per år. Det är möjligt att betalande medlemmar kan göra skadeståndsanspråk på ¾ av medlemsavgiften när medlemstidningen uteblivit (90medlemmar*225kr*0,75=15.187,50kr). Uppskattad förlust på 50.000kr för den förlust föreningen gjorde vid årsmötet i Oslo. Detta är uträknat på medlemsår 2009 men samma anspråk kan finnas från tidigare år plus eventuell ränta. Föreningens tryckta medlemstidningar har även blivit förstörda men det är fortfarande okänt hur många exemplar det rör sig om och hur skadade dessa är.

  Följande anmärkningar har meddelats interimsstyrelsen 20/1 2010

  Anmärkning 1
  Till nästa årsmöte måste kallelsen med föredragningspunkterna se ut enligt föreningens stadgar. På föreningens extra årsmöte i Karlskoga den 21 november 2009 så frångicks vissa stämmopunkterna utan rimlig anledning. Det är också viktigt att det tydligt framgår vad som beslutats i protokollet.

  Anmärkning 2
  Enligt föreningens stadga så ska föreningen ge ut fyra medlemsblad per år vilket inte skett. Vid brist på material så bör gamla artiklar från Malbiten användas. Det är också möjligt att kontakta andra föreningar mm för att få in tillräckligt med material. Vid brist på ekonomiska resurser så bör medlemstidningen göras billigare. Sidantalet är inte reglerat i stadgan och det är även möjligt att göra en digital tidning i ex. pdf-format utan att frångå föreningens stadga.

  Anmärkning 3
  Styrelsen som har störst insyn i föreningens verksamhet bör ge förslag på förändring av föreningens stadga så att den motsvarar medlemmarnas förväntningar. Det är också nödvändigt av formella skäl. NCS kan möjligtvis tjäna som förebild i formulering av deras stadga. Det är önskvärt att lägga till information om rösträtt på årsmötet för att undvika framtida problem.

  Anmärkning 4
  Jag har ännu inte fått något material att granska vilket försvårar mitt arbete att göra mitt arbete som revisor. Det bör finnas material från extra årsmötet. Christina, du bifogade kontoutdrag över föreningens ekonomiska situation i protokollet som jag gärna skulle vilja ta del av. För att en revision ska bli så bra som möjligt behöver den göras löpande. Ni i styrelsen har heller inte presenterat hur ni arbetar och när ni är klara att lämna över bokföring med mera till mig och vi närmar oss årsmötet som kräver planering.

  Anmärkning 5
  Information över interimsstyrelsens utredning av föreningens ekonomiska situation behövs. Vad har framkommit om problemen som redaktionen meddelade om på föreningens hemsida?

  ”Exempel på protokoll:
  Protokoll fört vid Helsingborgs Norra s-förenings årsmöte söndagen den 25 mars 2007
  Närvarande vid mötet: 5 medlemmar
  1 Mötets öppnande
  Mötet öppnades av Jan Hokollegg som hälsade de närvarande välkomna
  2 Val av ordförande och sekreterare för mötet
  Jan Hokollegg valdes till mötesordförande och
  Kent Härstedt till mötessekreterare
  3 Val av justerare
  Stefan A. Johansson valdes till justerare
  4 Godkännande av kallelse
  Godkändes
  5 Godkännande av dagordning
  Godkändes med tillägg av två nya punkter
  6 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2006
  Lästes upp av Jan Hokollegg och godkändes av mötet
  7 Revisorernas berättelse och fastställande av resultaträkning och balansräkning
  Bordlades
  8 Ansvarsfrihet för styrelsen för 2006 års förvaltning
  Godkändes, under förutsättning att punkt 7 godkänns vid ett senare möte
  9 Förslag från styrelsen
  Diverse verksamhetsplanering diskuterades
  10 Motioner och övriga inkomna förslag
  Inga inkomna förslag
  11 Fastställande av medlemsavgift för kommande kalenderår
  Mötet beslöt om en höjning till 50 kronor
  12 Nominering och val av:
  Ordförande Jan Hokollegg
  Kassör Bordlades
  Styrelseledamot Bordlades
  Ersättare i styrelsen Bordlades
  Studieledare Bordlades
  Revisorer Bordlades
  Revisorsersättare Bordlades
  13 ABF
  Utse Jan Hokollegg till ombud ABF: s årsmöte
  14 Bidrag till folkrörelsearkivet
  Mötet beslöt om ett bidrag på max 200 kronor
  15 Övriga ärenden
  Extra Partikongressen 2007, Helsingborgs arbetarkommuns årsmöte
  Rapporter presenterades från Extra Partikongressen och Helsingborgs arbetarkommuns årsmöte
  16 Nya ärenden
  Inga
  15 Avslutning
  Ordförande förklarade mötet avslutat
  Vid protokollet Ordförande vid årsmötet
  Helsingborg 0705 Helsingborg 0705

  Kent Härstedt Jan Hokollegg


  Justerare
  Helsingborg 070502


  Stefan A. Johansson”


  Detta sammantaget gör att jag inte kan tillstyrka ansvarsfrihet för styrelsen och att detta kan sträcka sig över flertalet år tillbaka.

  Stockholm 10 april 2010

  Av föreningen vald revisor
  Matti Grüner
  Ibland förändras min åsikt http://www.zoonen.com/perzoonen/galleri.asp?oid=1728683 http://www.ciklid.se http://www.bollmoraakvarieklubb.org/

  #2
  Det är mycket olyckligt att denna årsstämma krockar med Nordiska Ciklid Sällskapets årsmöte och aktiviteter. Detta innebär att viktiga beslut kanske måste bordläggas och att ett extrainkallat årsmöte bör beaktas.
  Tråkigt att det kolliderade det gjorde bl.a. att inte jag kommer. Skulle från början hållit ett föredrag på mötet och det såg jag fram emot, men när datumet ändrades till samma helg som Ciklidstämman tvingades jag tyvärr tacka nej till att hålla föredraget.

  Hoppas verkligen att GOC lyckas lösa sina problem och komma igång med "Malbiten" igen - det är en verkligt bra tidning.

  Sedan rent allmänt så tycker jag också att det nog är lite fel att offentligt publicera en revisionsberättelse innan den ens har förelagts årsmötet.
  Problemen i GOC har väl också sina rötter flera år tillbaka (det var ju en del strul med Malbiten även 2008) så att prata om att försummelsen bara gäller för detta året blir lite fel. Beviljades styreslen ansvarsfrihet för 2008?
  Senast ändrad av Kjell Fohrman; 2010-04-15, 12:24.
  Akvaristiska hälsningar
  Kjell
  Signatur 1. Frustra laborat qui omnibus placere studet
  Signatur 2. Jag är inte tillräckligt ung för att kunna allt och inte heller tillräckligt gammal för att ha glömt allt.

  Kommentera


   #3
   Revisionsberättelsen publiceras med tanke på att det finns starka anmärkningar i revisionen. Mig veterligen är det så det brukar gå till och styrelsen brukar ge svar på anmärkningarna i revisionen två veckor innan årsmötet. På det sättet blir årsmötet konstruktivt och givande.
   Ibland förändras min åsikt http://www.zoonen.com/perzoonen/galleri.asp?oid=1728683 http://www.ciklid.se http://www.bollmoraakvarieklubb.org/

   Kommentera


    #4
    Ursprungligen postat av Kjell Fohrman
    Beviljades styreslen ansvarsfrihet för 2008?
    Ja.
    Ursprungligen postat av Koi-fantast
    Mig veterligen är det så det brukar gå till och styrelsen brukar ge svar på anmärkningarna i revisionen två veckor innan årsmötet. På det sättet blir årsmötet konstruktivt och givande.
    Och GOC's styrelse är zoopets alla medlemmar?? Det finns en egen styrelse avdelning på GOC's hemsida.

    För övrigt så är det en himla konstig revisions berättelse, visst det har och finns brister men har ingenting med din revisions berättelse att göra och bristerna framgår inte heller. Men om du tycker att alla föreningar som tappar medlemmar ska ersättas utav sittande styrelse... tja, då finns det mycket arbete att göra för dig i landets föreningar.

    Ett förslag från mig, specificera bristerna i styrelse arbetet så de kan rättas till och efter det kan du göra en sammanställning på de ekonomiska förlusterna, hypotetiskt är alla människor skyldiga pengar men vi lever i en annan verklighet.

    Mvh Janne

    Kommentera


     #5
     Ursprungligen postat av Koi-fantast Visa inlägg
     Revisionsberättelsen publiceras med tanke på att det finns starka anmärkningar i revisionen. Mig veterligen är det så det brukar gå till och styrelsen brukar ge svar på anmärkningarna i revisionen två veckor innan årsmötet. På det sättet blir årsmötet konstruktivt och givande.
     Nej, man brukar inte publicera dom offentligt - åtminstone inte innan årsmötet har sagt sitt.
     Nu är den inlagd på Zoopet och på ciklid.se men detta är ju inte medlemsorgansiationer i GOC.

     Sedan kan man väl inte ställa anspråksmöjligheter på styrelsen om det inte handlar om att pengar har försnillats och det rör det sig ju inte om.
     Kanske kan medlemmarna kräva tillbaka pengar eftersom de under året inte har fått 4 medlemsblad som stadgarna föreskriver - men detta är ju i så fall upp till årsmötet att besluta om och om så beslutas så är det ju GOC som skall betala tillbaka dom och inte styrelsen.

     Som jag skrev ovan - hoppas verkligen att GOC kan lösa sina problem och få arbetet att fungera bättre framöver så att Malbiten kan fortsätta komma ut.
     Akvaristiska hälsningar
     Kjell
     Signatur 1. Frustra laborat qui omnibus placere studet
     Signatur 2. Jag är inte tillräckligt ung för att kunna allt och inte heller tillräckligt gammal för att ha glömt allt.

     Kommentera


      #6
      Goc

      Nu har jag inte varit medlem av GOC sedan 2008, men kan inte låta bli att skriva detta:
      Det är det grövsta och mest osmakliga påhopp på en föreningsstyrelse, som alle jobbar utan någon ersättning, jag har set någonsin, och aldrig hoppas att få se igen.
      Hoppas att årsmötet gir Er full stöd.
      Medan den kunnige tvivlar, är den okunnige tvärsäker

      Kommentera


       #7
       Det är årsmötet som bestämmer över föreningen och förhoppningsvis har möjligheten att fatta bra beslut för framtiden ökats i och med detta. Min uppgift har bara varit att granska den för alla intressenter.
       Ibland förändras min åsikt http://www.zoonen.com/perzoonen/galleri.asp?oid=1728683 http://www.ciklid.se http://www.bollmoraakvarieklubb.org/

       Kommentera


        #8
        http://www.notisum.se/Rnp/SLS/LAG/19870667.htm

        Lagen om ekonomiska föreningar 7 kap. Föreningsstämman

        "...Under minst en vecka före den stämma som avses i 4 § skall redovisningshand- lingarna och revisionsberättelsen eller avskrifter därav hållas tillgängliga för medlemmarna."
        Ibland förändras min åsikt http://www.zoonen.com/perzoonen/galleri.asp?oid=1728683 http://www.ciklid.se http://www.bollmoraakvarieklubb.org/

        Kommentera


         #9
         Ursprungligen postat av Koi-fantast Visa inlägg
         http://www.notisum.se/Rnp/SLS/LAG/19870667.htm

         Lagen om ekonomiska föreningar 7 kap. Föreningsstämman

         "...Under minst en vecka före den stämma som avses i 4 § skall redovisningshand- lingarna och revisionsberättelsen eller avskrifter därav hållas tillgängliga för medlemmarna."
         Ja men alla på Zoopet och på ciklid.se är definitivt inte medlemmar (Zoopet har t.ex. ca. 5.000 besökare varje dag). Dock så kan det väl vara bra om det finns på GOC-forumet men då bara på en sida där enbart medlemmar kan ta del av det.
         Detta behövs dock inte - utan det räcker ju att de finns "tillgängliga" - dvs att de finns utskrivna så att medlemmarna kan ta del av dom t.ex. genom att besöka den som har den skriftliga infon.
         Idag (under interneteran) tycker jag att det vore bra om den mailades ut till alla medlemmarna - men det är skillnad mellan att det är bra och att det är nödvändigt.
         Akvaristiska hälsningar
         Kjell
         Signatur 1. Frustra laborat qui omnibus placere studet
         Signatur 2. Jag är inte tillräckligt ung för att kunna allt och inte heller tillräckligt gammal för att ha glömt allt.

         Kommentera


          #10
          Jag lägger mig inte i debatten om det skulle publicerats här eller ej, MEN GOC borde rimligen inte vara någon ekonomisk förening utan en ideell förening.
          Gräset är grönare på andra sidan glaset...
          Hemsida - Akvarium - Djurparker - CO2 - Blogg - AkvarieWiki
          Mina tidigare och nuvarande akvarium: 2 meter växtakvarium - Åttakantigt växtakvarium - Räk-kub - Regnskogsterrium - Ikuben (salt) - 1000 liter salt

          Kommentera


           #11
           Ursprungligen postat av Koi-fantast Visa inlägg
           http://www.notisum.se/Rnp/SLS/LAG/19870667.htm

           Lagen om ekonomiska föreningar 7 kap. Föreningsstämman

           "...Under minst en vecka före den stämma som avses i 4 § skall redovisningshand- lingarna och revisionsberättelsen eller avskrifter därav hållas tillgängliga för medlemmarna."
           Nu har jag ingen direkt anledning att lägga mig i GOC verksamhet, jag är inte, har aldrig varit och kommer med största sannolikhet aldrig att bli medlem. Mina medlemsskap i akvariesammanhang är MAF och Poecilia. Jag har däremot lång erfarenhet av styrelsearbete och revisorsfunktion i mångdubbelt större föreningar än GOC och här är lite för mycket rena felaktigheter.

           För det första - Lagen om ekonomiska föreningar har överhuvud taget inget med ideella föreningar att göra, var har du fått det ifrån?

           För det andra - Skadeståndsanspråk på styrelsen grundat på att man inte lyckats öka medlemsantalet till någon oklar teoretiskt beräknad nivå kan med en välvillig tolkning möjligen kallas naivt pga dåliga kunskaper, det blir inte aktuellt.

           För det tredje - Rösträtten framgår av stadgarna, medlemmar har naturligtvis rätt att lägga fram förslag om ändring av stadgar men att kritisera styrelsens arbete grundat på att revisorn anser att stadgarna är felaktiga är naturligtvis bara dumheter.

           Vad man kan hålla med om är att revisorn ska ha tillgång till relevant dokumentation, om sådan inte finns kan och ska styrelsen klandras för det.

           Tobbe
           Senast ändrad av Tobbe R; 2010-04-16, 15:48.

           Kommentera


            #12
            Ursprungligen postat av petnym Visa inlägg
            Jag lägger mig inte i debatten om det skulle publicerats här eller ej, MEN GOC borde rimligen inte vara någon ekonomisk förening utan en ideell förening.
            Under Ideel förening står följande, "Så länge styrelsen ej begått något fel så är den inte betalningsskyldig för inköp som gjorts för föreningens räkning."

            Det här innebär enligt mitt sätt att se det att styrelsen kan hållas ansvarig ekonomiskt. Frågan om vad som är rätt och fel är subjektiv så vad som är rätt eller fel får medlemmarna säga på årsmötet och de har enligt mig rätt att ta del av tillräcklig information för att bedömma detta.

            Den erfarenheten jag har är att man utgår från lagen om ekonomisk förening men det finns blandade erfarenheter. En förening i trångmål tjänar enligt mig på öppenhet och att man ger tydliga besked.
            Ibland förändras min åsikt http://www.zoonen.com/perzoonen/galleri.asp?oid=1728683 http://www.ciklid.se http://www.bollmoraakvarieklubb.org/

            Kommentera


             #13
             Ursprungligen postat av Koi-fantast Visa inlägg
             Under Ideel förening står följande, "Så länge styrelsen ej begått något fel så är den inte betalningsskyldig för inköp som gjorts för föreningens räkning."

             Det här innebär enligt mitt sätt att se det att styrelsen kan hållas ansvarig ekonomiskt. Frågan om vad som är rätt och fel är subjektiv så vad som är rätt eller fel får medlemmarna säga på årsmötet och de har enligt mig rätt att ta del av tillräcklig information för att bedömma detta.

             Den erfarenheten jag har är att man utgår från lagen om ekonomisk förening men det finns blandade erfarenheter. En förening i trångmål tjänar enligt mig på öppenhet och att man ger tydliga besked.
             Fel igen, det som avses är fel av styrelseledamöter av karaktären bedrägeri eller liknande. Det är INTE subjektivt och det beslutas inte av årsmötet och du har fått det mesta om bakfoten.

             Ett klipp från Skatteverkets hemsida:

             Styrelsens ansvar
             En ideell förening är som juridisk person själv ansvarig för de förbindelser som ingås i föreningens namn av behörig företrädare. Enskilda medlemmar har inte något betalningsansvar för föreningens skulder eller andra förpliktelser. En företrädare för föreningen, vanligtvis en styrelseledamot, kan dock i vissa fall bli betalningsansvarig för föreningens skatter och avgifter t.ex.
             • om föreningen inte har dragit av skatten från lönerna i rätt tid
             • om föreningen har låtit bli att betala in avdragen skatt, arbetsgivaravgifter, moms, punktskatter eller föreningens egen skatt
             • om föreningen har lämnat oriktiga uppgifter till Skatteverket och föreningen därför har fått för mycket moms tillbaka.

             Ett personligt betalningsansvar för en företrädare i en ideell förening förutsätter att föreningen är skyldig att redovisa skatter eller avgifter och att föreningen dessutom har brustit i den skyldigheten.             Slut på klippet             Antar att du har goda avsikter med ditt engagemang men du bör nog lägga det hela på en nivå du behärskar. Stort engagemang tillsammans med obefintliga kunskaper och dålig förmåga att ta till sig information är en farlig kombination som skadar mer än den gör nytta.


             Tobbe

             Kommentera


              #14
              Nu är jag inte medlem i GOC längre men jag tycker ändå det är tråkigt att se detta. Jag hade uppfattat saken som att man efter en tid av svårigheter tänkte kavla upp ärmarna och ta nya tag och sånt här underlättar rakt inte.

              Det där med att jag inte är medlem förmodar jag kan bero på att jag glömt att betala. Och att ingen tydligen kommit på tanken att fråga om det kanske inte är så att jag i alla fall vill vara med.

              När det sen gäller förvirringen om skadestånd osv så måste man till att börja med klara ut att det Tobbe lagt in handlar om en utomståendes möjlighet att kräva en styrelseledamot för något som egentligen är föreningens ansvar. Det har inget med den här diskussionen att göra.

              Vad saken här gällde var föreningens möjlighet att kräva skadestånd av en försumlig styrelse. Den frågan avgörs av föreningens högsta beslutande organ, årsmötet. Saken kommer upp på årsmötet som ett beslut om ansvarsfrihet. Beslutar årsmötet att ge ansvarsfrihet så har man godkänt styrelsens förvaltning och då kan man inte längre kräva något skadestånd från styrelsen. Det går alltså inte att gå tillbaka och ha synpunkter på tidigare år där ansvarsfrihet redan är beviljat, då är saken redan avgjord. Undantaget är då om man skulle upptäcka nåt rent brottsligt typ förskingring.

              Beslutar årsmötet inte om ansvarsfrihet så betyder det att man kan men inte att man måste kräva skadestånd. Går det så långt att man vill ha skadestånd och den man kräver det av inte vill betala så hamnar det i tingsrätten som ett vanligt tvistemål.

              Det finns då ingen särskild lag för ideella föreningar och därför har lagen om ekonomiska föreningar viss betydelse, i brist på bättre kan den tillämpas analogt. Det går dock inte att ta den lagen rätt av och förutsätta att den styr. Det allra väsentligaste är i de här sammanhangen alltid vad det står i föreningens stadgar, lagen om ekonomiska föreningar kan i den mån den alls blir aktuell enbart användas till att fylla luckor i stadgarna.

              Föreningen kan kräva skadestånd av styrelsen inte bara för brott som bedrägerier utan även för vårdslös hantering av föreningens angelägenheter. Skall man försöka sig på nåt sånt lär man dock ha ordentligt på fötterna. Att kräva skadestånd för uteblivna medlemmmar känns om mer än lovligt kuriöst. Hur skall man bevisa hur många medlemmar man haft om inte om vore om? Och hade inte kostnaderna varit mycket högre för tidningar mm om man haft fler medlemmar också? Stans mest korkade jurist skulle göra slarvsylta av ett sånt yrkande i tingsrätten innan man knappt hunnit börja, glöm bara saken.

              Det som däremot naturligtvis en revisor har all anledning att klaga på är om tillfredställande material inte presenterats. Det är allvarligt men det duger då å andra sidan inte att bara säga att man inte fått nog material, det kan man alltid säga. Skall anmärkningen bära måste det också stå klart vad det är som begärts och inte presenterats. Till exempel: bokföring, styrelseprotokoll, kontoutdrag... Preciseras saken och inget material kommer så förtjänar styrelsen kritik, svekpande formuleringar om att material saknas inger däremot inte så mycket förtroende.


              I vilket fall som helst, gör man föreningens angelägenheter till en offentlig juridisk diskussion så har man hamnat fruktansvärt snett. Jag har inte fått klart för mig exakt vad det är som gått fel i GOC men jag vill ju ändå tro att det är viktigare att försöka arbeta tillsammans för att ta föreningen ur krisen än att ägna sig åt att hänga varann.
              Folk är inte så dumma som man tror, de är ännu dummare

              Kommentera


               #15
               Som sagt - har det försnillats pengar så skall självklart den/de ansvariga för detta ställas till svars för detta, men detta är ju inte vara fallet.
               Vad det handlar om är den valda styrelsen inte varit mäktig uppgiften att reda ut de problem som GOC drogs med sedan tidigare. Om detta sedan beror på att det helt enkelt visade sig vara för besvärligt och för mycket att få ordning på eller om det beror på inkompetens i styrelsen det är årsmötets uppgift att ta ställning till.
               Att kräva skadestånd för att inte Malbiten har kommit ut och att det tappats en massa medlemmar är bara trams och leder bara till total splittring och att GOC läggs i graven

               Nej, begrav det som varit och se till att jonna för framtiden och som sagt jag hoppas att årsmötet i helgen blir lyckat och att GOC kan komma tillbaka.
               Akvaristiska hälsningar
               Kjell
               Signatur 1. Frustra laborat qui omnibus placere studet
               Signatur 2. Jag är inte tillräckligt ung för att kunna allt och inte heller tillräckligt gammal för att ha glömt allt.

               Kommentera

               Sparar...
               X