Läsförståelse är ett ord som används ganska ofta i skolans värld idag. Ett ord som jag inte tycker är världens lättaste att förstå eller förklara , för kan man läsa så förstår man, eller hur? ELLER HUR?

Att lära sig läsa är faktisk en icke helt enkel historia... som dessutom kräver en massa tid och övning för att bli bra.
Först steget är - förstås! - att man måste kunna avkoda bokstäverna och omvandla dem till ord. Nästa steg är att man måste veta vad ordet betyder, och hur det används...

So fare so good, men för att ha en god läsförståelse måste man oxå kunna läsa mellan raderna och koppla ihop texten med egna erfarenheter och/eller tidigare kunskaper som man förhoppningsvis har lagrat någonstans i hjärnkontoret.

En van läsare anpassar läsningen efter texten (dvs, man läser olika, beroende på om man läser Lilla Damens bloggar, face book eller en faktabok)... och man vet dessutom direkt om man inte förstår vad man läser (vilket jag råkar ut för alldeles för ofta )...


En vanliga orsak till varför läsförståelse falerar...
... är avkodningsproblem. Man lägger helt enkelt så mycket energi på att avkoda orden, så när man väl lyckats traggla sig igenom texten... så har man inte en susning om vad den handlar om.
Nu är detta "problem" sorgligt nog inget man växer ifrån - har jag upptäckt! - , utan även halvgamla "läskunniga" kärringar (och gubbar, får jag förmoda) kan få återfall (men övning ger färdighet.. har jag hört !). Tror ni mig inte, så läs resten ...Texten som följer är från en bouppteckning från 1854... och orginaltexten var hyfsat enkel att "avkoda", men vad hjälper det när jag inte förstår innebörde av orden ...


Klicka på bilden för större storlek

Namn:	    Skärmklipp s.jpg
Visningar:	1
Storlek:	69.7 kB
ID:   	2345127 Klicka på bilden för större storlek

Namn:	    Skärmklipp 9.jpg
Visningar:	1
Storlek:	80.3 kB
ID:   	2345125
"Dombok från Listershärad... och nu snackar vi bok, modell tegelsten på höjden!
Just den här är nästan 700 sidor tjock... "
(Bilder: AD online)


Klicka på bilden för större storlek

Namn:	    Skärmklipp.jpg
Visningar:	1
Storlek:	123.2 kB
ID:   	2345126
... och detta är sidan 646 ...
(Bild: AD online)


No 41 Lister häradsrätt1853-1854 (den 11 december, sid 646)

Åhr 1854 den 19de augusti inställde sig undertecknad förrättningsman uppå derom gjord begäran hos Fästeqvinnan Hanna Bengtsdotter på Hällevik, för att förrätta Laga Bouppteckning efter Fiskaren och Enklingen Swen Larsson derstädes som genom wådlig händelse på Sjön afled den 6e siste maj och efter sig lämnat med förstagiftet 2ne barn: Sonen Ola och dottarn Catarina, hwars moderne arf blifvit genom arfsförning vid Bouppteckning den 17de december 1853 bistånd och af tillförordnade förmyndaren Bonden Swen Kjellsson i Siretorp emotagen till LagaFörvaltning; Och har den aflidna äfven efterlämnat bemälta Fästeqvinnan som tillknnagifer sig wara uti hafvande tillstånd, hwars giftorätt uti Boet blifwet genom äktenskaps förordd upprätadt den den 21 januari detta år henne tillkänna: Förut nämnde Förmyndare Swen Kjellsson, som äfven Nils Håkansson i Stiby såsom tillförordnad förmyndare för ovan nämda Fästeqvinna, tillstår deskomma vid Förrättningen, jemta Fiskaren Lars Nilsson, Hällevik, såsom fader till den aflidne, hwilka alla bevakade sina omyndigasrätt och bästa, och då icke mera återstod för förättningens fortgång, tillstädes Fästeqvinnan, att vid ??? plickt uppgifva Boet i det skick det vid dödstemmar befants.

Klicka på bilden för större storlek

Namn:	    Skärmklipp 3.jpg
Visningar:	1
Storlek:	74.3 kB
ID:   	2345128
"Sedan följer en och en halv sida med boets tillgångar och skulder..."
(Bild: AD online)


... och eftersom Swen Larsson var fiskare, så tyckte jag fiskeutrustningen var intressantast. Vad hade han för att utöva sitt arbetet? Jo...

En wrakebåt med jolle, 18 st laxgarn, 7 st sillgarn à 1853, 8 st sillgarn á 1853, 15 st sillgarn, 7 st sillgarn och 3 st gamla sillgarn. 6 st nya garnslingor, 1000 torskkrokar, 8 st slörgarn, 700 flundrekrokar, 3 st flundregarn, 25 st kobbar (?) med lina, bordved (?) till en båt och allastänger med flöte...

Summan för boets tillgångar var 507 ? 20 ?, och skulderna uppgick till 25 ? 30 ? (måste ta reda på vad pengarna hette 1854 ).--Att Boets Tillgångar och skulder blifvit riktigt ander ??? plickt uppgifna. Betygar Hanna HBD Bengtsdotter

Sedan Boupteckningen Sålunda war aflöpen, blef efter en länge stunds öfverläggning beslut fattadt emellan närvarande Förmyndarna Sven Kjellsson i Siretorp för Barnen, och Nils Håkansson i Stiby för Fästeqvinnan Hanna Bengtsdotter sålunda, att denna tillnemnda kommer först och främst oklandrat blifva behållen vid det här Boupteckningen åberopade äcktenskaps förord, upprättade den 21 siste januari emellan henne och den aflidna, i öfvrigt kommer bemält Fästeqvinna, icke allenast åga upptecknade Boet jemte Contanter och fodringar jemte Husen, fritt från vidare anspråk, utan äfven äga rätt det samma Disponera under eget godtfinnande, hwarför hon idag genast betalar till Barnens förmyndare Sven Kjellssson, femtio ???, utom de till den stadgade Contanter etthundrad sexton ? 32 ?, eller sammanlagt 166 ? 32 ? , jemt derjemt fostra Barnen med kläder föda och lärdom efter hwad deras stånd kräfver tills hwarje fyllet Femton år, alt under tillsyn af hennes förmyndare Nils Håkanssoni Stiby. Men skulle Hanna finna sig föranlåta träda i gifte, skall hon den dag wara förbunden ställa antaglig Borgens för Barnuppfostringen till stadgade i denna, då nu i Boupteckningen upptagna husen alltid komma utgöra fulla Borgen för detsamma, så att icke de i någron mohn få försälja eller förpantar förränn villkoret med uppforstringen blifort af Hanna Bengtsdotter fullgjorda. Det till enkan Kerstin Mårtensdotter betingade underhållet och ??? uti hennes lefstid kommer hon bebehållas vid, och fullgöras äfwen af bemälda Hanna, eller den hennes rätt kan anses skyldig äga.
Då vi undertecknade sådan tillförordnade Laga förmyndare för Sven Larsson omyndiga barn, och Fästeqvinnan Hanna Bengtsdotter, som och Barnens närmaste skyllderna sålunda öfverkommit, och funnet densamma wara bindande till de omyndigas fördel och besta, anhåller vi wördsammast om wällofs. Härads Rättins fastställelse härå, i såväl hwad det sånr bestämnda Fäderna arfvit, som och stadgade willkoren för Barnuppfostringen, blir med Laga kraft och wärkan godkänd. Således öfverenskommitoch afslutadt som med underskrifter fästes utlupra.


Hanna HBD Bengtsdotter
fästeqvinna till den aflidna

Såsom tillförordnad förmyndare för Hanna Bengtsdotter, godkännes denna öfverkommelse.
NelsHåkansson i Stiby

Såsom tillförordnad förmyndare för Barnen, godkänner
jag alle denna arfsfönningen, och efter densamma wara ländade tell sina myndligars bästa.
Swen Kjellsson i Siretorp

Härmed (?) äro vi äfven nöjda
Lars Nilsson Jonas Larsson
fader fader Broder till den afledna
till de omyndigas


Sålunda afslutadt och förrättadet
Pehr Nilsson (?) och Hans HB Bengtsson


De uti denna arfsförningtill mina myndlingar, sonen Ola och dotter Karna (?) bestämda arf medan medsammanlagt etthundrasextiosex ? 32 ?, har jag i dag uti Sven Larssons i Hällevikssterbhus af dennes efterlämnade Fästeqvinna Hanna Bengtsdotter bekommit, hwilkamed att jag under förmyndan ansvarighet, förbinder mig förvalta och redovisa.Försäkras Hällevik den 19 augusti 1854.Swen Eskilsson

Bewittnas af
Pehr Nelsson(?) och Nils Håkansson


-------------------------------------------------------------


Tja, gott folk...
... vågar man fråga hur det står till med läsförståelsen?

Huvudpersonen heter Hanna Bengtsdotter och hon har varit ihop med den avlidne... en fiskare vid namn Sven Larsson.
Sven Larsson blev änkling cirka åtta månader tidigare (den 15de september 1853), när hans hustrun Elna Bengtsdotter dog i kolera. Han och hustrun hade två barn, Katarina 5år och Ola 2år.

Fick "fästeqvinnan" bo kvar i huset / husen?
Jag vet inte, men jag är tämligen säker på att hon enligt bouppteckningen fick hand om Katarina och Ola och skulle fostra dem till de blev femton år gamla...

Och vad står det om eventuellt framtida bröllop för "fästeqvinnan"?Och var hittar man äktenskapsförord från 1854?

- -

PS: AD online - eller Arkiv Digital - kan man ha ett abonnemang hos och kan då se bilderna och boken som jag nämner ovan .